Google Map Marker

Klik kanan untuk menambahkan penanda / marker yang baru, dan klik di dalam marker apakah edit atau simpan.